Čo je elektrická prípojka?

Elektrická prípojka je bod, odkiaľ sa pripája odberateľ k rozvodu elektrickej energie. Je to kľúčový prvok pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny do domácností a podnikov.  Prípojku umiestňujeme na okraj pozemku, kde majú pracovníci energetiky možný prístup aj bez nevyhnutnosti vstupu na Váš pozemok.

Zhotovenie elektrickej prípojky je jednou z hlavných častí realizácie novostavby či nevyhnutnosťou rozsiahlej rekonštrukcie nehnuteľnosti. Keďže je elektrická prípojka súčasťou projektovej dokumentácie musíte zvážiť napríklad typ vyhrievania (elektrické kúrenie) a premyslieť si aké budete využívať spotrebiče v domácnosti.

Ako na zriadenie prípojky?

Prvým krokom je vyplnenie  Žiadosti o pripojenie u prevádzkovateľa (ZSE). V žiadosti musíte uviesť potrebné informácie o budove/pozemku, pre ktorú sa má pripojenie realizovať, ako aj požadovanú kapacitu a ďalšie detaily týkajúce sa realizácie prípojky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje 30 kalendárnych dní na vyjadrenie sa k žiadosti. Žiadosť môžete podať online prostredníctvom internetovej stránky

Vyjadrenie distribučnej spoločnosti obsahuje technické podmienky pripojenia, ktoré musí projektová dokumentácia NN prípojky spĺňať. Potom môžete začať s plánovaním a projektovaním, v čom Vám radi pomôžeme. Vypočítame dĺžku, priemer a typ potrebného kábla, umiestnenie rozvádzača a poistnej skrine, ako aj zabezpečenie primeranej ochrany proti skratu, preťaženiu a taktiež ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Následne sa musí projekt schváliť pričom je potrebné získať povolenia od miestnych úradov a poskytovateľa energie. Tento proces pre našu firmu zvyčajne trvá maximálne 10 pracovných dní. Výsledkom je projekt elektrickej prípojky na úrovni Sp / realizačný projekt, ktorý slúži ako základ pre ďalšie kroky pri realizácii prípojky. Po získaní povolení nič nebráni samotnej realizácii elektrickej prípojky.

V prípade, že máte všetky potrebné povolenia a projekty, zaplatíte pripojovací poplatok, ktorý stanovuje distribučná spoločnosť.

Ak máte zmluvu o pripojení vystavenú nasledujú výkopové práce a realizácia prípojky. Súčasťou výkopových prác je vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v oblasti budúceho výkopu. Tým predídeme poškodeniu iných sietí, ktoré môžu prechádzať rovnakou oblasťou. Potom nasleduje fáza výkopových prác, počas ktorej vykopeme výkop, ktorý umožní vedenie kábla. Výkop by mal byť dostatočne hlboký a široký (0.35m *0. 8m).

Pri odbornej prehliadke a skúške (OPOS) elektrickej prípojky sa kontroluje technická dokumentácia, predávací protokol rozvádzača, a vykonávajú sa merania a skúšky zamerané na bezpečnosť a správnu funkčnosť elektrickej prípojky vrátane merania izolačného odporu, meranie uzemnenia. Revíziu elektrickej prípojky robíme v deň ukončenia realizácie, aby sme overili správnosť a bezpečnosť novovytvoreného elektrického zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky.

Po splnení podmienok pripojenia podáte Žiadosť o dodávke elektriny. Akonáhle uzavriete zmluvu o dodávke elektriny prevádzkovateľ zabezpečí montáž elektrometra (zvyčajne 5 dní od uzatvorenia zmluvy). Ak je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu.

Koľko stojí elektrická prípojka?

Cena elektrickej prípojky závisí od niekoľkých faktorov:

  • Vzdialenosť od existujúcej elektrickej siete. V praxi to znamená, že dom na samote si bude vyžadovať väčšiu investíciu na zapojenie elektrickej siete ako v oblasti rozvinutej infraštruktúry
 
  • Množstvo materiálu a náročnosť práce. V prípade, že je bod pripojenia na druhej strane cesty alebo v trase kábla sa nachádza prekážka, ktorú nie je možné vykopať, je nevyhnutné pretláčanie komunikácii. Pri takýchto prípadoch používame špeciálne vybavenie na pretlačenie kábla pod terénom. Takýto výkop, ktorý vyžaduje špeciálne vybavenie musíme tiež zohľadniť vo výslednej cene

 

  • Veľkosť a kapacita prípojky tiež môže ovplyvniť cenu. V prípade výstavby veľkej nehnuteľnosti alebo ak plánujete využívať spotrebiče s vysokou elektrickou spotrebou treba zohľadniť veľkosť a kapacitu elektrickej prípojky

Napriek tomu, že je veľmi ťažké odhadnúť presnú cenu vytvorili sme pre Vás na našej stránke jedinečný konfigurátor. Pomocou Vami zadaných údajov si tak môžete nezáväzne zistiť cenu elektrickej prípojky podľa Vašich potrieb. Vypočítajte si cenu Vašej prípojky – kalkulačka.