Postup pri realizácií Elektrickej prípojky

1 Žiadosť o pripojenie elektrickej prípojky

Žiadosť o pripojenie je prvým krokom pri realizácii elektrickej prípojky . Táto žiadosť sa
podáva na Západoslovenskú distribučnú, ktorá je zodpovedná za dodávku elektrickej energie. V
žiadosti je nutné uviesť potrebné informácie o budove/pozemku, pre ktorú sa má pripojenie
realizovať, ako aj požadovanú kapacitu a ďalšie detaily týkajúce sa realizácie prípojky. Návrh
zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám
zašlú ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

2 Vypracovanie projektu elektrickej prípojky

Po schválenej žiadosti na vypracovanie elektrickej prípojky , začneme s plánovaním a
projektovaním.To zahŕňa vypočítame dĺžku, priemer a typ potrebného kábla, umiestnenie
rozvádzača a poistnej skrine, ako aj zabezpečenie primeranej ochrany proti skratu a preťaženiu
a taktiež ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.Následne sa musí projekt schváliť a získať
potrebné povolenia od miestnych úradov a poskytovateľa energie. Po získaní povolení sa
môžme začať s realizáciou elektrickej prípojky.

3 Výkopové práce a vedenie kábla

Prvým krokom je vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde sa bude
realizovať výkop. Toto zabezpečí že nepoškodíme iné siete, ktoré môžu prechádzať rovnakou
oblasťou.
Potom nasleduje fáza výkopových prác, počas ktorej vykopeme výkop, ktorý umožní vedenie
kábla. Výkop by mal byť dostatočne hlboký a široký(0.35m *0. 8m).
Ak je bod pripojenia na druhej strane cesty alebo v trase kábla sa nachádza prekážka, ktorú nie
je možné vykopať, je nevyhnutné pretláčanie komunikácii. Pri takýchto prípadoch používame
špeciálne vybavenie na pretlačenie kábla pod terénom.
Po vykonaní ak projekt neuvádza inak sa kábel umiestni do ochranných rúrok, v ktorých je
vedený po celej dĺžke výkopu, aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku prípadného
mechanického poškodenia pôdou alebo inými stavebnými prácami.
Ako posledný krok sa nainštaluje výstražná fólia, ktorá je umiestnená po celej dĺžke výkopu a
slúži na označenie umiestnenia kábla. Toto zabezpečuje, že sa kábel môže ľahko identifikovať a
chráni pred náhodným poškodením pri budúcich stavebných prácach. .
Vykopanú ryhu následne vyplníme zemou, pričom do výkopov umiestnime uzemnenie podľa
projektovej dokumentácie.

4 Osadenie elektromerového rozvádzača

Po vykonaní výkopov a umiestnení uzemnenia sa osadí elektromerový rozvádzač do oplotenia min. výška 60 cm nad
terénom. Tento krok zahŕňa aj pripojenie uzemnenia do rozvádzača.

5 Zapojenie elektromerového rozvádzača

Po osadení rozvádzača sa vykoná zapojenie samotného
rozvádzača, a následné overenie správnej funkčnosti.
Vytvorenie odberného miesta – Po úspešnom zapojení rozvádzača sa vytvorí odberné miesto,
kde sa pripoja koncové spotrebiče.

6 Revízna správa a overenie bezpečnosti a funkčnosti elektrickej prípojky

Revízna správa a overenie bezpečnosti a funkčnosti prípojky je nevyhnutná súčasť procesu na
zabezpečenie správneho fungovania elektrickej sústavy a minimalizovanie rizika požiaru a iných
nebezpečných situácií. V rámci overenia sa vyhodnocuje stav káblov, uzemnenia a ochranných
prvkov. Revízie a overenia vykonávajú naši kvalifikovaní technici na zabezpečenie bezpečnosti
a ochrany majetku.

Elektroinštalácie Cagáň Váš partner v oblasti elektrickej prípojky

Radi Vám pomôžeme s celým procesom realizácie elektrickej prípojky NN – od úvodného
projektu až po záverečnú revíziu. Naša spoločnosť sa zameriava na digitalizáciu celého
procesu, čo zaručuje efektívne riadenie byrokracie a minimalizuje možné chyby a minimalizuje
časové sklzy. Všetky dokumenty a potrebné schválenia sa získavajú rýchlo a jednoducho
pomocou online nástrojov, čo umožňuje rýchlejšiu realizáciu projektu a spokojnosť zákazníka.